Domestication-associated PHYTOCHROME C is a flowering time repressor and a key factor determining Setaria as a short-day plant

Author:Hailong Wang , Guanqing Jia , Ning Zhang , Hui Zhi , Lihe Xing , Haoshan Zhang , Yi Sui , Sha Tang , Mingzhe Li , Haijin Zhang , Baili Feng , Chuanyin Wu and Xianmin Diao
Published:2020
Abstract:

Key words:C4 model, domestication, flowering time, PHYTOCHROME C, Setaria italica.